ico

Nowy Żłobek w Bielsku-Białej Projekt UE

You are here: Home » Nowy Żłobek w Bielsku-Białej Projekt UE
projekt unijny

Zapraszamy do nowo utworzonych miejsc opieki żłobkowej w ramach projektu RPSL.08.01.03-24-0291/18 pt. „Nowy żłobek w Bielsku-Białej. Rozwój maluszków, rozwój rodziców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 42 rodziców/opiekunów z terenu Bielska-Białej, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 06.05.2019 do 30.09.2021 r. 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. z
terenu Bielska-Białej, poprzez utworzenie i utrzymanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3.
Projekt jest realizowany w okresie 06.05.2019 do 30.09.2021 r.
przez Przedszkole Niepubliczne Dobra Wróżka Sp. z o.o. .
Żłobek mieści się w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 89.

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

 • Rekrutacja prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu tj. 06.05.2019 r. do 30.09.2021 r.
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od 01.10.2019 r.
 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do
  Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:

  a. zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Bielsko-Biała;
  b. sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
  c. przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona
  lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub
  bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub
  bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na
  konieczność opieki nad dzieckiem.


Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:
- liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;
- liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;
- liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu programu.

Rekrutacja prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu tj. 06.05.2019 r. do 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 949 150,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 835 252,00 PLN
Wnioskodawca – Lider projektu: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DOBRA WRÓŻKA SP. Z O.O.
Partner projektu: HORYZONT PROJEKT TOMASZ WIĘCEK

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:
a. w Biurze Projektu, ul. Elizy Orzeszkowej 89, 43-300 Bielsko-Biała;
b. na stronie internetowej: www.dobrawrozka.edu.pl
c. pod adresem e-mail: biuro@dobrawrozka.edu.pl
d. telefonicznie pod numerem: 664 629 462, 664 629 465

Rekrutacja prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu tj. 06.05.2019 r. do 30.09.2021 r.