PROGRAM EDUKACYJNY


Naszym celem jest rozwinięcie pełnego potencjału intelektualnego, twórczego, językowego, społecznego i fizycznego każdego dziecka.
Lata spędzone w przedszkolu są okresem najbardziej t wórczym w życiu każdego człowieka. Nigdy potem dziecko nie będzie się już tak szybko i tak intensywnie uczyło, poznawało otaczający świat. Dlatego nasza placówka wspiera przedszkolaka w poszukiwaniu i rozwijaniu drzemiących w nim talentów, a także, co równie istotne wzmacnia wiarę we własne możliwości. Jednocześnie chcemy, aby lata spędzone w naszym przedszkolu były czasem radości, zabawy, uśmiechu.
Program przedszkola zakłada staranne przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Pamiętamy jednak o tym, że dzieciństwo i lata spędzone w przedszkolu nie są jedynie przygotowaniem do życia, ale są prawdziwym życiem. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP zgodny z podstawą programową MENiS. Program ten zawiera poziomy o wzrastającym stopniu trudności, przez co nauczyciel dostosowuje treści do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci.
Proces edukacji w naszym przedszkolu trwa przez cały dzień, a nie tylko w czasie tzw. zajęć planowanych. Zadaniem naszym jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

...
...

W pracy z dziećmi wykorzystujemy różne, nowatorskie metody. Stosujemy między innymi:

 • Elementy metody sylabowego czytania wg. J. Cieszyńskiej,
 • Elementy metod nauczania matematyki wg M. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Elem. pedagogiki C. Freineta,
 • Aktywne słuchanie muzyki poważnej (wg Batti Strauss),
 • Elem. pedagogiki zabawy (Klanza),
 • Elementy metody Dobrego startu,
 • Elementy gimnastyki twórczej K. Orffa,
 • Cała Polska czyta dzieciom,
 • „Wesołe Przedszkole” M. Kownackiej,
 • Elem. metody Kmessów,
 • Piosenki angielskie,
 • Zabawy po angielsku,
 • Glottodydaktyki, w czasie której dzieci mogą bawić się klockami Logo, wprowadzającymi je w świat głosek i liter.

Nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu czuwa dyrektor przedszkola. Regularnie hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli. Na koniec roku Rodzice otrzymują pisemną informację na temat dziecka, obejmującą rozwój emocjonalny, społeczny, intelektualny i ruchowy. W trakcie roku odbywają się zebrania dla Rodziców i są organizowane dni otwarte przeznaczone na indywidualną rozmowę z wychowawcą. Program muzyczny W naszym przedszkolu stosujemy naturalne przyswajanie języka muzyki. Zapoznajemy dzieci z różnymi instrumentami muzycznymi. Program muzyczny realizujemy poprzez: Aktywne słuchanie i naukę na zajęciach muzyki z repertuaru od dziecięcych piosenek poprzez muzykę rozrywkową, jazz i muzykę poważną Wspólną zabawę, śpiew i taniec – elementy polskich tańców regionalnych, tańca klasycznego i tańca towarzyskiego Zajęcia umuzykalnienia Koncerty edukacyjne z instrumentami orkiestrowymi (skrzypce, wiolonczela, harfa, gitara, obój, trąbka, tuba, …)

...